เดินหน้าประชารัฐ ตอน การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล 7ต.ค.59

เดินหน้าประชารัฐ ตอน การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล 7ต.ค.59

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053