มอบรางวัลคุณากร ครูพัฒนาการศึกษาไทย น้อมนำพระราชดำรัส’ในหลวง ร.9′มาเป็นหลักในการสอนนักเรียน

มอบรางวัลคุณากร ครูพัฒนาการศึกษาไทย น้อมนำพระราชดำรัส’ในหลวง ร.9′มาเป็นหลักในการสอนนักเรียน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053