กองทัพเรือเตรียมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

กองทัพเรือเตรียมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053