56ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ เร่งพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจประชาชน

56ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ เร่งพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจประชาชน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053