ถ่ายทอดสด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรางประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรางประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053