นายกฯเข้ารับฟังแผนปฏิบัติงาน’กอ.รมน.’ปี2561 สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายกฯเข้ารับฟังแผนปฏิบัติงาน’กอ.รมน.’ปี2561 สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053