ปรับรูปแบบประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐ เข้าใจง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ปรับรูปแบบประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐ เข้าใจง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053