สกัดทุจริตเชิงนโยบาย ป.ป.ช.ระดมความเห็นปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง ให้ประชาชนรู้ข้อมูลรอบด้าน

สกัดทุจริตเชิงนโยบาย ป.ป.ช.ระดมความเห็นปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง ให้ประชาชนรู้ข้อมูลรอบด้าน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053