รายการ แผ่นดินไทย…ใสสะอาด

IMG_3589-111 IMG_3590-111

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด แผ่นดินไทย…ใสสะอาด เสนอในประเด็น ” การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลกับการบริการของเทศบาล” โดยมี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด สนทาในรายการถึง เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน เป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ติดตามรายละเอียดได้จากรายการ แผ่นดินไทย..ใสสะอาด ซึ่งมี นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการสด แผ่นดินไทย..ใสสะอาด ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053