ถ่ายทอดสด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ 12 ส.ค. 61

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ 12 ส.ค. 61

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053