คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวชน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เยี่ยมชม NBT

IMG_0268-5555 IMG_0326-555

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวพรพัฒนา สิงคเสลิค หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวจิตพิสุทธิ์ ไกรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิสเคราะห์รายการ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ต่อคณาจารย์และนักศึกษาจาก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวชน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต เดินทางมาเยี่ยมชม และ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย Nbt ถนนวิภาวดี-รังสิต ในฐานะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นกิจการโทรทัศน์ประเภทสาธารณะ รวมทั้งยังเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีบทบาท ๒ สถานะที่เป็นหน่วยงานราชการ และ สื่อมวลชน ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายภาครัฐ ไปสู่ประชาชนให้การสร้างเข้าใจ และได้รับประโยขน์จากภาครัฐสูงสุด และสะท้อนความต้องการภาคประชาชนกลับมาสู่ภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐช่วยเหลือ สนับมนุนความต้องการที่ถูกต้อง ทั้งนี้นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวชน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากได้รับฟังข้อมูล บทบาทหน้าที่การทำงานของทางสถานีแล้วยังได้เยี่ยมชมการทำงานส่วนต่างๆของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย Nbt ด้วย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053