6เขื่อน เฝ้าระวังระดับน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม ‘เขื่อนน้ำอูน’ปรับแผนระบายน้ำ กระทบประชาชนท้ายน้ำน้อยที่สุด

6เขื่อน เฝ้าระวังระดับน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม ‘เขื่อนน้ำอูน’ปรับแผนระบายน้ำ กระทบประชาชนท้ายน้ำน้อยที่สุด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053