กทม.จัดงานวันผู้สูงอายุสากล เชิดชู สูงวัย สูงค่า เปรียบเหมืนคลังปัญญาถ่ายถอดสู่คนรุ่นใหม่

กทม.จัดงานวันผู้สูงอายุสากล เชิดชู สูงวัย สูงค่า เปรียบเหมืนคลังปัญญาถ่ายถอดสู่คนรุ่นใหม่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053