เร่งเดินพัฒนา 5 โครงการหลักในEEC พร้อมเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่-เยียวผู้ได้รับผลกระทบ

เร่งเดินพัฒนา 5 โครงการหลักในEEC พร้อมเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่-เยียวผู้ได้รับผลกระทบ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053