เปิดทดสอบระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ ที่สนามบินหาดใหญ่ รองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้น

เปิดทดสอบระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ ที่สนามบินหาดใหญ่ รองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้น

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053