ถ่ายทอดสด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053