สด!! เร่งดับไฟป่าที่เขาปู่จัน อ.พาน จ.เชียงราย ป้องกันไม่ให้ลามไป อ.แม่ใจ จ.พะเยา

สด!! เร่งดับไฟป่าที่เขาปู่จัน อ.พาน จ.เชียงราย ป้องกันไม่ให้ลามไป อ.แม่ใจ จ.พะเยา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053