ชวนผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิโควตาภายใต้ JTEPA ส่งออกไปญี่ปุ่น 3 สินค้าเกษตร”กล้วย-สับปะรด-เนื้่อสุกร”

ชวนผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิโควตาภายใต้ JTEPA ส่งออกไปญี่ปุ่น 3 สินค้าเกษตร”กล้วย-สับปะรด-เนื้่อสุกร”

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053