ภัยแล้งกระทบนาบัว จ.ขอนแก่น ออกดอกน้อยและมีขนาดเล็ก เก็บขายได้ลดลงกว่าเท่าตัว

ภัยแล้งกระทบนาบัว จ.ขอนแก่น ออกดอกน้อยและมีขนาดเล็ก เก็บขายได้ลดลงกว่าเท่าตัว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053