เทปบันทึกภาพ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชัด พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร และการละเล่นของหลวง ณ ท้องสนามหลวง 23 พ.ค. 62

เทปบันทึกภาพ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชัด พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร และการละเล่นของหลวง ณ ท้องสนามหลวง 23 พ.ค. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053