กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.62 เน้นหยุดหมอกควันและอากาศพิษ

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.62 เน้นหยุดหมอกควันและอกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053