มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เยี่ยมชม สทท.

IMG_0815-2222 IMG_0863-111

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาต้อนรับอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คณะนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้คณะนักศึกษาที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนที่ขณะนี้กำลังเรียนในรายวิชา “การศึกษางานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในสถานประกอบการ” ดังนั้นการเดินทางมาครั้งนี้จึงเป็นการมาศึกษา เรียนรู้ จริงจากผู้ประกอบการ เพื่อได้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของการทำงานของสถานีโทรทัศน์ ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การการกำกับของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสะท้อนความต้องการของประชาชนกลับมาสู่ภาครัฐ ในการขับเคลื่อนในการพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนต่อไป
นอกจากนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ได้นำนักศึกษาที่เดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมทั้งได้เชิญบุคลาการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ได้เล่าถึงประสบการณ์ทำงานจริงด้านงานต่างๆ อีกด้วย อาทิ แนน กรองแก้ว ชัยฤกษ ผู้ประกาศข่าว และ นพพร พันละม้าย บรรณาธิการข่าว นายกองพล วิสุทธิแพทย์ ส่วนผลิตรายการ และ นางสาวสุพัชรินทร์ ชาญชั่งเหล็ก ส่่วนจัดและควบคุมรายการที่ได้บรรยายให้ได้รับรู้รายละเอียดในส่วนต่างๆ อีกด้วย
ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053