“เขตดินแดง” เตรียมพร้อมรับมือ “น้ำท่วม”

“เขตดินแดง” เตรียมพร้อมรับมือ “น้ำท่วม”

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053