น้ำโขงที่หนองคาย ยังคงมีระดับต่ำ กระทบสัญจรทางเรือ ต้องระมัดระวังไม่ให้ติดสันดอนทราย-ชนหินใต้น้ำ

น้ำโขงที่หนองคาย ยังคงมีระดับต่ำ กระทบสัญจรทางเรือ ต้องระมัดระวังไม่ให้ติดสันดอนทราย-ชนหินใต้น้ำ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053