“สหรัฐฯ” ยินดีไทยมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อีกครั้ง พร้อมชื่นชมศักยภาพจัดประชุมอาเซียน

“สหรัฐฯ” ยินดีไทยมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อีกครั้ง พร้อมชื่นชมศักยภาพจัดประชุมอาเซียน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053