“ไทย – ออสเตรเลีย” ตั้งทีมเฉพาะกิจ ร่วมปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ

“ไทย – ออสเตรเลีย” ตั้งทีมเฉพาะกิจ ร่วมปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053