“ชัยภูมิ” แล้งหนัก ไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปะทาว แหล่งน้ำดิบผลิตประปา เหลือน้ำใช้ได้อีก 20 วัน

“ชัยภูมิ” แล้งหนัก ไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปะทาว แหล่งน้ำดิบผลิตประปา เหลือน้ำใช้ได้อีก 20 วัน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053