“กรมฝนหลวง” ร่วมกับเหล่าทัพ ระดมเครื่องบิน 29 ลำ ทำฝนหลวงสู้ภัยแล้ง

“กรมฝนหลวง” ร่วมกับเหล่าทัพ ระดมเครื่องบิน 29 ลำ ทำฝนหลวงสู้ภัยแล้ง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053