“ป.ป.ช.” เปิดแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน “ส.ส.-ส.ว.” เพิ่มเติม

“ป.ป.ช.” เปิดแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน “ส.ส.-ส.ว.” เพิ่มเติม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053