ประสบความสำเร็จ “ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน” ครั้งที่ 51

ประสบความสำเร็จ “ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน” ครั้งที่ 51

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053