ประชุมพิจารณาปิด-เปิด ประตูระบายน้ำ “เขื่อนราษีไศล”

ประชุมพิจารณาปิด-เปิด ประตูระบายน้ำ “เขื่อนราษีไศล”

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053