เลื่อนการเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นวันที่ 12 ธ.ค.62

เลื่อนการเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นวันที่ 12 ธ.ค.62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053