รัฐบาลยืนยันงบประมาณปี 63 คำนึงถึงการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง-ยั่งยืน

รัฐบาลยืนยันงบประมาณปี 63 คำนึงถึงการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง-ยั่งยืน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053