พิธีเปิดการสัมมนา การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิธีเปิดการสัมมนา การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053