ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนมารับราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 24 เยี่ยมชม NBT

IMG_2621-00000000000000000000

นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ความรู้แก่ข้าราชการใหม่ ที่ผ่านหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนมารับราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 24 จำนวน 43 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดี-รังสิต ซึ่งการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมข้าราชการใหม่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจองค์กรเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กรบริหาร ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร  สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ นอกจากข้าราชการใหม่จะได้รับความรู้จาก ข้อแนะนำการทำงานและการปฏิบัติตัวของการเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทการทำงาน ยังได้เยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายต่างๆของทางสถานีวิทยุโทรทัศฯแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตรายการ ฝ่ายผลิตรายการข่าว เพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์และปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053