รายการพิเศษ อภิปรายทั่วไป ไม่ลงมติ วิกกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง 9 ก.ย. 63 (2)

รายการพิเศษ อภิปรายทั่วไป ไม่ลงมติ วิกกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง 9 ก.ย. 63 (2)

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053