ระดับน้ำโขงหนองคาย เพิ่มสูงขึ้นฉับพลันวันเดียว 60 ซม.

ระดับน้ำโขงหนองคาย เพิ่มสูงขึ้นฉับพลันวันเดียว 60 ซม.

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053