ศธ. เร่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชน ขยายแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ให้เข้าถึงนักเรียน-ประชาชนมากขึ้น

ศธ. เร่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชน ขยายแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ให้เข้าถึงนักเรียน-ประชาชนมากขึ้น

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053